Fajny
Kategorie

Promocje
 CARRERA GO!!! DisneyPixar Cars 2
CARRERA GO!!! DisneyPixar Cars 2302.21zł
240.00zł


CARRERA GO!!! DisneyPixar Cars 2   Dodaj do schowka CARRERA GO!!! DisneyPixar Cars 2
Dodaj do koszyka: CARRERA GO!!! DisneyPixar Cars 2


Regulamin

REGULAMIN

1.Sklep internetowy FAJNY.PL prowadzony jest przez EXE Anna Drukarczyk, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie Nr: 150335, Nr NIP: 895-101-12-14 .

2.Sklep internetowy FAJNY.PL, zwany dalej FAJNY.PL, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym FAJNY.PL są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz rabat w wysokości 3%. Rabat nie obowiązuje przy płatnościach on-line i kartą kredytową. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w zależności od wagi towaru. Koszty przesyłki mieszczą się w granicach od 10zł do 61zł.

5.Do każdej przesyłki dołączamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT (chyba że na aukcji zaznaczono inaczej), oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

6.Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty za zakupiony przedmiot, zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe. Koszty transportu nie są zwracane. Zwracany przedmiot kupujący odsyła na swój koszt.

7.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zakup towaru w sklepie www.fajny.pl.

8.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w formularzu, w tym zwłaszcza numeru telefonu.

9.Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

10.Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem.

11.Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto EXE Anna Drukarczyk, podanym na stronie "o nas" w sklepie internetowym www.fajny.pl.

12.Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać NUMER ZAMóWIENIA ze sklepu, w przeciwnym wypadku mogą nastąpić znaczne opóźnienia w wysyłce.

13.Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto firmy EXE. Wpłaty na konto sprawdzamy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9:00 rano. Jeśli pieniądze będą zaksięgowane w danym dniu po godzinie 9:00, za datę wpłynięcia na konto będzie przyjmowany następny dzień roboczy.

14.Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, oraz Poczty Polskiej.
Ceny dostawy różnią sie w zależności od produktu i jego ilości. Koszt dostawy jest widoczny po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy zapłaty.

15.Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

16.Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy FAJNY.PL, jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej.

17. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Należy wówczas wypełnić wydrukowany formularz i odesłać razem z produktem. Formularz dostępny jest pod adresem http://www.fajny.pl/ods.doc . Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone,oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak: oprogramowanie, płyty CD z muzyką, kursy audio itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt, na adres firmy EXE. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep wciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

18.Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym FAJNY.PL objęte są gwarancją. Część produktów objęta jest naszą gwarancją FAJNY.PL, pozostałe objęte są gwarancją producenta. Długość i rodzaj gwarancji podajemy przy w opisie towaru na każdej aukcji.

19.Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbką traci prawa gwarancyjne.

20.Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW, jego zasady i przebieg określone są w warunkach gwarancji.

21.Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

22.Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

23.Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

24.Oferta ważna tylko na terenie Polski.

25.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będąprzepisy polskiego prawa cywilnego.

26.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

27.Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność firmy EXE i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

28.Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep FAJNY.PL z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin usług serwisowych

1. EXE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z czym zaleca się sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej dla klienta za opłatą na jego wyraźne pisemne życzenie.
2. Naprawy do 450 zł brutto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną)
3. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie, np. w skutek oczekiwania na niezbędne części itd.
4. Wymagane jest aby oddawany do serwisu sprzęt był kompletny (laptop zawsze z zasilaczem i w miarę możliwości z dyskiem, brak dysku powoduje ograniczoną gwarancję oraz możliwość wydłużenia  procedury testów)
5. Koszty transportu w obie strony  pokrywa zlecający usługę, w przypadku reklamacji uzasadnionej EXE pokrywa koszty transportu tylko w jedną stronę (przesyłka powrotna).
6. EXE udziela pisemnej gwarancji na naprawiane podzespoły: laptop 31 dni.
7. Za sprzęt pozostający w siedzibie EXE pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie, w przypadku gdy odbiór nie nastąpi po okresie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, wydanie sprzętu nastąpi po uregulowaniu opłaty magazynowej.
8. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jest to zarazem umowa, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela firma EXE na czas określony, indywidualny, zgodnie terminem podanym na karcie gwarancyjnej. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis firmy EXE.

2.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania, konfiguracja komputera itp.

3.Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera, porysowanie płyty itp.

4.Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

5.Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu firmy EXE osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub mailowo.

6.Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

Obowiązki klienta:

-dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia,

-sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowani uzabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe,dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej),

-dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzony sticker gwarancyjny i plomby, po wykonaniu naprawy sprzętjest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionejosobie) na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego w serwisie firmy EXE, lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,

7.W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

8.Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.

9.Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

10. Firma EXE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych.

11.Gwarancją nie są objęte:

-uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,

-uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnegoz instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacjisprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisamibezpieczeństwa,

-uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej zinstrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lubzmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,

-sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu EXE w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe,folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej,pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,

-sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne wjakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a takżeplomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),

12.Każdy reklamowany sprzęt serwis firmy EXE sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny firma EXE może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

13.Przy zwrocie reklamowanego sprzętu firma EXE potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

14.Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością firmy EXE.

15.W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

-po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania wobecności kuriera.

-po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należyrozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadkustwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzićstosowny protokół,

-jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opisu uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do EXE 71 353 70 02

16.Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, zwarunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzićwłasnoręcznym podpisem.

17.Postanowienia końcowe.

Faktudzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującegowynikających z niezgodności towaru z umową. EXE nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych,które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnymwypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę,uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niżwady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialnaza szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesioneszkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. Wszczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków wzwiązku z awarią sprzętu.

18.Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisombezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemusystemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klientzapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogamibezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowanyw innym kraju.

      19.EXE zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji.Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.Kontynuuj Zakupy
Klocki COBI Grunwald 1410 !
Koszyk
Produktów w koszyku: 0 szt.
Wartość zakupów: 0.00zł
        Zamów!
Informacje
-   O nas-   Regulamin-   Szkolenia-   Regeneracja płyt-   Zwroty-   Raty-   Płatności ON-LINE-   Polityka Prywatności-   Naprawa laptopów i komputerów-   Usługi Fotograficzne Wrocław-   Mapa strony-   Cennik-   Kontakt
Najczęściej kupowane
1) ALEXANDER Ukł. Magnetyczna z Tablicą
ALEXANDER Ukł. Magnetyczna z Tablicą21.71zł

ALEXANDER Ukł. Magnetyczna z Tablicą   Dodaj do schowka ALEXANDER Ukł. Magnetyczna z Tablicą
Dodaj do koszyka: ALEXANDER Ukł. Magnetyczna z Tablicą 
2) CASTOR 2000 EL. Zatopiony Galleon
CASTOR 2000 EL. Zatopiony Galleon35.87zł

CASTOR 2000 EL. Zatopiony Galleon   Dodaj do schowka CASTOR 2000 EL. Zatopiony Galleon
Dodaj do koszyka: CASTOR 2000 EL. Zatopiony Galleon 
3) DICKIE Autobus City Express 3 rodz.
DICKIE Autobus City Express 3 rodz.43.03zł

DICKIE Autobus City Express 3 rodz.   Dodaj do schowka DICKIE Autobus City Express 3 rodz.
Dodaj do koszyka: DICKIE Autobus City Express 3 rodz. 
4) SCHLEICH ARAB OGIER
SCHLEICH ARAB OGIER23.97zł

SCHLEICH ARAB OGIER   Dodaj do schowka SCHLEICH ARAB OGIER
Dodaj do koszyka: SCHLEICH ARAB OGIER 
5) 4M Bateria Ekologiczna
4M Bateria Ekologiczna35.39zł

4M Bateria Ekologiczna   Dodaj do schowka 4M Bateria Ekologiczna
Dodaj do koszyka: 4M Bateria Ekologiczna 
6) ALEXANDER GRA KOPCIUSZEK
ALEXANDER GRA KOPCIUSZEK14.61zł

ALEXANDER GRA KOPCIUSZEK   Dodaj do schowka ALEXANDER GRA KOPCIUSZEK
Dodaj do koszyka: ALEXANDER GRA KOPCIUSZEK 
7) ARTYK Morbs Statek Kosmiczny 1 Fig.
ARTYK Morbs Statek Kosmiczny  1 Fig.47.81zł

ARTYK Morbs Statek Kosmiczny  1 Fig.   Dodaj do schowka ARTYK Morbs Statek Kosmiczny  1 Fig.
Dodaj do koszyka: ARTYK Morbs Statek Kosmiczny  1 Fig. 
8) AXIOM Pluszaki Rozrabiaki Kotka Zdrapka
AXIOM Pluszaki Rozrabiaki Kotka Zdrapka32.38zł

AXIOM Pluszaki Rozrabiaki Kotka Zdrapka   Dodaj do schowka AXIOM Pluszaki Rozrabiaki Kotka Zdrapka
Dodaj do koszyka: AXIOM Pluszaki Rozrabiaki Kotka Zdrapka 
9) BBURAGO Renault Laguna Coupe Kit
BBURAGO Renault Laguna Coupe Kit34.53zł

BBURAGO Renault Laguna Coupe Kit   Dodaj do schowka BBURAGO Renault Laguna Coupe Kit
Dodaj do koszyka: BBURAGO Renault Laguna Coupe Kit 
10) BEN10 Exclusive DX Gruchot
BEN10 Exclusive DX Gruchot73.39zł

BEN10 Exclusive DX Gruchot   Dodaj do schowka BEN10 Exclusive DX Gruchot
Dodaj do koszyka: BEN10 Exclusive DX Gruchot   poniedziałek, 27 styczeń 2020
  Osób na stronie: 39

Porównywarka cen RadaR.pl Porównywarka cen smartBay.pl Sklep Fajny.pl - opinie klientów Sklepy internetowe Katalog Sklepów E-PRZESYŁKA

Copyright ©2020 www.fajny.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT i rabat w wysokosci 3%.